1. Úvod

Táto politika ochrany osobných údajov sa týka všetkých osobných údajov, ktoré zbiera a spracúva AutoPreliačiny s.r.o., so sídlom Košická 28, 080 01 Prešov, e-mail: autopreliaciny@gmail.com. Účelom tejto politiky je informovať vás o tom, ako spoločnosť AutoPreliačiny s.r.o. zbiera, používa a chráni vaše osobné údaje, ako aj o vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov.

2. Zbieranie a použitie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré môžeme zbierať, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu bydliska a IP adresu. Zbierame osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo prostredníctvom našej webovej stránky www.auto-preliaciny.sk, e-mailom alebo inými spôsobmi komunikácie.

3. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

  • Poskytovania našich služieb a produktov.
  • Komunikácie s vami v súvislosti s vašimi dopytmi a objednávkami.
  • Marketingových a propagačných aktivít, ak ste dali súhlas s takýmto použitím vašich údajov.
  • Zlepšovania kvality našich služieb.

4. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ak je to nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb, na základe právnych požiadaviek, alebo ak ste nám dali súhlas s takýmto zdieľaním. Všetky tretie strany, s ktorými zdieľame vaše údaje, sú zaviazané chrániť vaše údaje v súlade s platnými právnymi predpismi a našimi štandardmi ochrany osobných údajov.

5. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením. Používame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu a zabezpečenie vašich údajov.

6. Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietku proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov. Ak máte otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese autopreliaciny@gmail.com.

7. Zmeny politiky ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany osobných údajov môže byť pravidelne aktualizovaná. Najnovšiu verziu politiky nájdete na našej webovej stránke www.auto-preliaciny.sk.

8. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese autopreliaciny@gmail.com.